0 Vinstval 0 Vinstval
Har du vunnit? Ange din vinstkod nedan.
Du har att välja
Bra val! Du är nästan klar men behöver bekräfta ditt vinstval här.

Allmänna villkor vinstvalet i Svenska Postkodlotteriet gällande från 2023-05-26 och ersätter Allmänna villkor vinstvalet från 2023-01-01.

1. Definitioner

Allmänna villkor
Med Allmänna villkor menas Allmänna villkor för Svenska Postkodlotteriet.

Allmänna villkor vinstvalet
Med Allmänna villkor vinstvalet menas dessa allmänna villkor.

Lotteriet
Svenska Postkodlotteriet, dvs. det prenumerationslotteri för vilket SPF innehar spellicens.

Operatör
Avser Svenska Postkodlotteriet AB, org.nr 556375-6328, med samma adress som SPF. SPF innehar spellicens avseende Svenska Postkodlotteriet. Svenska Postkodlotteriet AB är det servicebolag som driver Lotteriet på uppdrag av SPF.

Prenumerant
Person som uppfyller villkoren för att vara Prenumerant enligt de Allmänna villkoren.

SLG
Sweden Loyalty Group AB, org. nr 556901-4573.

SPF
Svenska Postkodföreningen, org. nr 802416-1146, Box 193, 101 23 Stockholm, licenshavare för Lotteriet..

Varuvinst
Avser särskilt utvalda varor som Prenumerant i Lotteriet kan vinna utöver kontanta vinster i Lotteriet och övriga varuvinster.

Vinstsidan
Hemsidan vinstvalet.postkodlotteriet.se genom vilken Prenumerant har möjlighet att göra val av ersättningsvinst, dvs. välja alternativ Varuvinst.

2. Allmänt

2.1 För deltagande i Lotteriet gäller Allmänna villkor. Dessa Allmänna villkor vinstvalet utgör ett komplement till och en integrerad del av de Allmänna villkoren för Lotteriet. För det fall det finns motstridigheter dem emellan äger Allmänna villkor företräde framför Allmänna villkor vinstvalet.

2.2 De vid var tid tillämpade Allmänna villkoren vinstvalet finns tillgängliga på Lotteriets webbsida www.postkodlotteriet.se, samt kan beställas från Lotteriets kundservice.  Dessa Allmänna villkor vinstvalet kan ändras med anledning av legala, tekniska eller kommersiella skäl. Ändringar kan även ske med anledning av ändrade rutiner eller av säkerhetsskäl. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast en (1) månad från det att de hållits tillgängliga på hemsidan, med undantag för ändringar som härrör sig från legala ändringar (inklusive myndighetsbeslut) - sådana ändringar kan komma att träda i kraft tidigare. Vid väsentliga ändringar kommer Prenumeranten att meddelas i enlighet med punkt 6 innan ändringarna träder i kraft.

3. Vinstsidan och Varuvinsterna

3.1 Vinstsidans drift och underhåll, samt all hantering av Varuvinsterna, sköts av SLG på uppdrag av Operatören. Prenumerant accepterar att Operatören kan komma att ta kontakt med Prenumerant med anledning av Vinstsidan och/eller Varuvinsterna.

3.2 Operatören meddelar Prenumerant om denna har vunnit en Varuvinst. Meddelande skickas till Prenumerant via e-post, sms eller post till den adress som Prenumerant anmält. I meddelandet framgår vilken Varuvinst som Prenumerant vunnit.

3.3 Alla Varuvinster har ett rekommenderat försäljningspris i butik motsvarande minst 180 kr inkl. moms vilket motsvarar eller överstiger priset för en lott i Lotteriet.

3.4 Om Prenumerant önskar ändra den förvalda Varuvinst som Prenumerant vunnit enligt Vinstmeddelande från Operatör till annan Varuvinst ska Prenumerant inom två (2) veckor från dagen Vinstmeddelandet skickades informera Operatören om önskad ändring. Sådant meddelande till Operatören sker genom att Prenumerant loggar in på Vinstsidan och efter sådan inloggning väljer ersättningsvinst, dvs. annan Varuvinst. Om sådant val av ersättningsvinst inte sker inom nämnda tvåveckorsperiod är redan förvald Varuvinst gällande och bindande för Prenumerant och Prenumerant har ingen ytterligare möjlighet att ändra Varuvinst (se dock punkt 3.5 nedan rörande reklamation).

3.5 Retur av Varuvinst accepteras inte annat än om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad. Prenumerant har alltid rätt att packa upp Varuvinsten för att kontrollera funktion och kvalitet. Inga garantier lämnas rörande Varuvinsterna om inte annat uttryckligen anges för viss Varuvinst på Vinstsidan. Om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad ska Prenumerant kontakta kundservice (se punkt 6.2 nedan) så snart som möjligt, dock senast tre (3) månader efter det att Prenumeranten upptäckte eller skäligen borde ha upptäckt det åberopade felet. Om sådant klagomål eller anspråk framställts efter nämnda tidpunkt anses anspråket förfallet om inte särskilda omständigheter föreligger.

Varuvinst som är felaktig, skadad eller felexpedierad ska returneras väl packad i sin originalförpackning tillsammans med en beskrivning av vad som gör Varuvinsten felaktig, skadad eller felexpedierad. Vid retur ska den retursedel som skickats med Varuvinsten användas. Operatören står för returfrakt för felaktiga, skadade eller felexpedierade Varuvinster samt fraktkostnaden för den nya Varuvinsten, förutsatt att ovanstående villkor följts av Prenumerant och Prenumerant kontaktat kundservice och följt kundservice närmare instruktioner rörande returen. Retur berättigar enbart till ersättning av samma Varuvinst och inte till byte av annan Varuvinst.

3.6 Operatören reserverar sig för att vissa Varuvinster på Vinstsidan kan komma att ta slut. Operatören har inget ansvar för att tillse att samtliga Varuvinster alltid finns i lager. Prenumerant kan vid val av ersättningsvinst enbart välja de Varuvinster som finns i lager.

3.7 Varuvinst levereras till Prenumerant utan kostnad för Prenumerant. Varuvinster levereras enbart inom Sverige och sker genom extern leverantör. Förvald Varuvinst levereras till Prenumerantens brevinkast, om så är möjligt. Varuvinst kan i övrigt levereras till närmaste postkontor eller paketombud i förhållande till den adress Prenumerant angivit till Operatören. Prenumeranten kan vid ändring av Varuvinst enligt punkt 3.4 välja att utöver avisering via SMS även lägga till en avisering via e-post. Leveranstiden för olika Varuvinster kan variera beroende på Varuvinstens fysiska storlek och andra egenskaper. Leveranstiden är också beroende av den externa leverantörens hantering, vilken Operatören inte tar något ansvar för. 

3.8 Om en vara skadas eller kommer bort under transporten är Operatören ansvarig för detta gentemot Prenumerant. Om Prenumerant vid mottagande av paket från paketombud upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras till paketombudet. Om Prenumerant efter uppackning upptäcker att Varuvinst är skadad ska detta reklameras till kundservice (se punkt 6.2 nedan) enligt punkt 3.5.

3.9 Användningen av Vinstsidan är kostnadsfri. Eventuella nätverksavgifter från Prenumerantens nätverksoperatör kan dock uppkomma.

3.10 Varuvinsterna köps in från olika leverantörer och är av olika varumärken, varuslag och har olika typer av egenskaper. Operatören och SLG tar inget ansvar för Varuvinsternas kvalitet, utseende, egenskaper eller lämplighet för Prenumerant utöver vad som följer av lag.

4. Behandling av personuppgifter m.m.

4.1 SPF och Operatören är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Prenumerants personuppgifter. SLG är i sin tur personuppgiftsbiträde till Operatören och SPF. SPF och Operatören är ansvariga för att Prenumerants personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att Prenumeranten har möjlighet att utöva sina rättigheter mot dem. Mer utförlig information om hur SPF och Operatören behandlar Prenumeranters personuppgifter hittar du på www.postkodlotteriet.se. Om Prenumerant har några frågor kring hur dennes personuppgifter behandlas är denne välkommen att kontakta Lotteriets kundservice eller dataskyddsombudet på: DPO@postkodlotteriet.se.

5. Kommunikation

5.1 Kommunikation kan ske med Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig för att delta i Lotteriet, via e-post, SMS/MMS, telefon eller annan nu eller i framtiden existerande kommunikationskanal som meddelats Operatören. I undantagsfall kan kommunikation komma att ske via post. Kommunikation kan också ske via Postkodlotteriets hemsida, www.postkodlotteriet.se. Det åligger Prenumerant att tillse att de kontaktuppgifter Operatören har till Prenumerant vid var tid är aktuella.

6. Övrigt

6.1 Operatören och SLG tar inget ansvar för att den information som ges om Varuvinsterna på Vinstsidan är fullständig. Operatören och SLG tar inte heller något ansvar för att den information om Varuvinsterna som erhållits från externa parter är korrekt.

6.2 För frågor om dessa Villkor eller Vinstsidan kan Lotteriet kontaktas på kundservice@postkodlotteriet.se och telefonnummer 0771-22 55 22.

7. Tvist

7.1 Uppkommer en tvist mellan å ena sidan Operatören och/eller SLG och å andra sidan en Prenumerant ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Kan tvisten inte lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. För tvister vid gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens ODR-plattform, http://ec.europa.eu/odr.

Vinstkorg

Bekräfta vinstval
Bra val!

Du är nästan klar och skickas nu
vidare till bekräftelse av ditt vinstval.

Vinstval saknas!

Din vinstkorg är tom och skickas
nu tillbaka till vinstlistan.

Vinstval saknas!

Du har fler val att göra och skickas
nu tillbaka till vinstlistan.

Ett ögonblick!

Du loggas nu ut...