Köpvillkor - Vinstvalet

Svenska Postkodföreningen, org.nr. 802416-1146, (”SPF”) med adress Box 24 297, 104 51 Stockholm och telefonnummer 08-562 488 00, har lotteritillstånd för lotteriet Svenska PostkodLotteriet (”Lotteriet”). Lotteriet bedrivs, på SPF:s uppdrag, av Novamedia Sverige AB, org.nr. 556375-6328 (”Novamedia”).

Utöver kontanta vinster i Lotteriet och övriga varuvinster kan en prenumerant i Lotteriet (”Prenumerant”) vinna av SPF/Novamedia särskilt utvalda varuvinster (”Varuvinsterna”). Prenumerant kommer kunna ta del av information om Varuvinsterna samt ha möjlighet att göra val av ersättningsvinst, dvs. välja alternativ Varuvinst, genom hemsidan vinstvalet.postkodlotteriet.se (”Vinstsidan”).

Dessa allmänna villkor för Vinstsida (”Villkoren”) utgör ett komplement till och en integrerad del av de generellt gällande allmänna villkoren för Lotteriet (”Lotterivillkoren”). Med undantag för de villkor häri som reglerar Varuvinsterna och Vinstsidan gäller Lotterivillkoren på oförändrade villkor. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Lotterivillkoren, vars övriga bestämmelser äger tillämpning även på dessa Villkor.

Dessa Villkor finns i sin helhet tillgängliga via Vinstsidan samt kan beställas från Lotteriets kundservice 0771-22 55 22. SPF och Novamedia förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra Villkoren genom att publicera ändringarna på Vinstsidan. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på Vinstsidan.

Lotterivillkoren i sin helhet finns tillgängliga på Lotteriets webbsida www.postkodlotteriet.se, under rubriken ”Allmänna villkor”, samt kan beställas från Lotteriets kundservice 0771-22 55 22.

1. Vinstsidan och Varuvinsterna

1.1 Vinstsidans drift och underhåll, samt all hantering av Varuvinsterna, sköts av Sweden Loyalty Group AB (”SLG”) på uppdrag av Novamedia. Prenumerant accepterar att såväl SPF och Novamedia samt SLG kan komma att ta kontakt med Prenumerant med anledning av Vinstsidan och/eller Varuvinsterna.

1.2 SPF/Novamedia meddelar Prenumerant om denna har vunnit en Varuvinst. Meddelande skickas till Prenumerant via e-post, sms eller vanlig post till den adress som Prenumerant anmält till Novamedia. I meddelandet framgår vilken Varuvinst som Prenumerant vunnit.

1.3 Alla Varuvinster har ett rekommenderat försäljningspris i butik motsvarande minst 170 kr inkl. moms vilket motsvarar priset på en Postkodlott som godkänts av Lotteriinspektionen/Spelinspektionen, Vinstplan https://www.postkodlotteriet.se/om-lotten/vinstplan.html.

1.4 Om Prenumerant önskar ändra den förvalda Varuvinst som Prenumerant vunnit enligt Vinstmeddelande från SPF/Novamedia (se punkt 1.2 ovan) till annan Varuvinst ska Prenumerant inom två (2) veckor från dagen Vinstmeddelandet skickades informera SPF/Novamedia om önskad ändring. Sådant meddelande till SPF/Novamedia sker genom att Prenumerant i Vinstsidan loggar in med hjälp av sitt vinstnummer och efter sådan inloggning väljer ersättningsvinst, dvs. annan Varuvinst. Om sådant val av ersättningsvinst inte sker inom nämnda tvåveckorsperiod är redan förvald Varuvinst gällande och bindande för Prenumerant och Prenumerant har ingen ytterligare möjlighet att ändra Varuvinst (se dock punkt 1.5 nedan rörande reklamation).

1.5 SPF och Novamedia accepterar inte retur av Varuvinst annat än om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad. Prenumerant har alltid rätt att packa upp Varuvinsten för att kontrollera funktion och kvalitet. Inga garantier lämnas rörande Varuvinsterna om inte annat uttryckligen anges för viss Varuvinst på Vinstsidan. Om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad ska Prenumerant kontakta kundservice (se punkt 4.2 nedan) inom tio (10) dagar från mottagandet. Varuvinst som är felaktig, skadad eller felexpedierad ska returneras väl packad i sin originalförpackning tillsammans med en beskrivning av vad som gör Varuvinsten felaktig, skadad eller felexpedierad. Vid retur ska den retursedel som skickats med Varuvinsten användas. SPF står för returfrakt för felaktiga, skadade eller felexpedierade Varuvinster samt fraktkostnaden för den nya Varuvinsten, förutsatt att ovanstående villkor följts av Prenumerant och Prenumerant kontaktat kundservice och följt kundservice närmare instruktioner rörande returen. Retur berättigar enbart till ersättning av samma Varuvinst och inte till byte av annan Varuvinst.

1.6 SPF/Novamedia reserverar sig för att vissa Varuvinster på Vinstsidan kan komma att ta slut. SPF/Novamedia har inget ansvar för att tillse att samtliga Varuvinster alltid finns i lager. Prenumerant kan vid val av ersättningsvinst enbart välja de Varuvinster som finns i lager.

1.7 Varuvinst levereras till Prenumerant utan kostnad för Prenumerant. Varuvinster levereras enbart inom Sverige och sker genom extern leverantör. Förvald Varuvinst levereras till Prenumerantens brevinkast, om så är möjligt. Varuvinst kan i övrigt levereras till närmaste postkontor eller paketombud i förhållande till den adress Prenumerant angivit till SPF eller Novamedia i anledning av Lotteriet. Prenumeranten kan vid ändring av Varuvinst enligt 1.4 välja sätt för avisering. Leveranstiden för olika Varuvinster kan variera beroende på Varuvinstens fysiska storlek och andra egenskaper. Leveranstiden är också beroende av den externa leverantörens hantering, vilken SPF och Novamedia inte tar något ansvar för.

1.8 Om en vara skadas eller kommer bort under transporten är SPF ansvarig för detta gentemot Prenumerant. Om Prenumerant vid mottagande av paket från paketombud upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras till paketombudet. Om Prenumerant efter uppackning upptäcker att Varuvinst är skadad ska detta reklameras till kundservice (se punkt 4.2 nedan) inom tio (10) dagar från mottagandet.

1.9 Användningen av Vinstsidan är kostnadsfri. Eventuella nätverksavgifter från Prenumerantens nätverksoperatör kan dock uppkomma.

1.10 Varuvinsterna köps in från olika leverantörer och är av olika varumärken, varuslag och har olika typer av egenskaper. SPF, Novamedia och SLG tar inget ansvar för Varuvinsternas kvalitet, utseende, egenskaper eller lämplighet för Prenumerant utöver vad som följer av tvingande lag.

2. Rättigheter till Vinstsidan

2.1 SPF, Novamedia och/eller SLG äger alla rättigheter till Vinstsidan. Prenumerant erhåller enbart en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelsebar rätt att använda Vinstsidan för personligt, icke-kommersiellt bruk och enbart för att ta del av information om samt för val av Varuvinst. Prenumerant accepterar och bekräftar genom dessa Villkor nämnda begränsningar.

3. Behandling av personuppgifter m.m.

3.1 SPF och Novamedia, genom SLG, registrerar och behandlar följande personuppgifter som Prenumerant lämnar i samband med köp av lott i Lotteriet och i samband med val av Varuvinst: namn, födelsedatum, adress, e-postadress, mobilnummer och kundnummer.

3.2 Ändamålen med behandlingen av Prenumerantens personuppgifter är att SPF och Novamedia (genom SLG) ska kunna (i) skicka Varuvinst och tillhörande information om Varuvinsten till Prenumerant, (ii) administrera Vinstsidan, och (iii) tillhandahålla kundservice, bl.a. support vid reklamationer etc.

3.3 SPFs behandling av Prenumerantens personuppgifter genomförs för att kunna uppfylla avtalet med Prenumeranten. Novamedias behandling av personuppgifter grundas på en s.k. intresseavvägning, det vill säga att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Novamedias berättigade intressen, i den mån Prenumerants intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre eller kräver skydd av Prenumerants personuppgifter.

3.4 Novamedias berättigade intresse är i detta fall att kunna behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra de ändamål som anges i punkt 3.2 ovan. Novamedia har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning Novamedias (genom SLGs) behandling av Prenumerants personuppgifter skulle kunna innebära. SPF och Novamedia gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom det även ligger i Prenumerants intresse att behandlingen av personuppgifterna sker för att Prenumerant ska kunna erhålla sin Varuvinst m.m. enligt det avtal som Prenumeranten ingått med SPF. De personuppgifter som behandlas enligt punkt 3.1 ovan kan inte heller anses vara av särskilt integritetskänslig karaktär och är begränsade till vad som behövs för att fullgöra ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

3.5 Om Prenumerant väljer att ändra den förvalda Varuvinsten genom att ringa Kundservice behöver även Prenumerantens kundnummer eller personnummer behandlas. Prenumeranten får därför möjlighet att lämna sitt samtycke till behandling av Prenumerantens kundnummer och personnummer för detta ändamål. Endast SPF och Novamedia kommer, i förekommande fall, behandla Prenumerantens kundnummer eller personnummer. Det är en nödvändighet att Prenumerant samtycker till behandling av Prenumerantens kundnummer och personnummer för att Kundservice ska kunna hjälpa Prenumeranten. Prenumeranten kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke till behandling av dennes personnummer, vilket dock kan innebära att SPF, Novamedia och/eller SLG inte har möjlighet att fullfölja vissa åtaganden enligt avtal med Prenumeranten.

3.6 Prenumerantens personuppgifter kommer att lämnas ut till SLG som, i egenskap av personuppgiftsbiträde, kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i dessa villkor. Personuppgifterna samlas in direkt från Prenumeranten i samband med köp av lott i Lotteriet och via val av Varuvinst på Vinstsidan. Vidare inhämtas Prenumerantens folkbokföringsadress från Statens personadressregister. Att Prenumerants namn, födelsedatum, adress, e-postadress, mobilnummer och kundnummer och, i förekommande fall, personnummer behandlas enligt ovan är nödvändigt för att SPF och Novamedia, genom SLG, ska kunna leverera Varuvinst till Prenumerant, ändra den förvalda Varuvinsten eller, i förekommande fall, tillhandahålla Prenumeranten kundservice m.m. Om personuppgifterna, som samlats in från Prenumerant, inte lämnas kan det innebära att SPF och Novamedia (genom SLG) inte har möjlighet att fullfölja samtliga sina åtaganden gentemot Prenumeranten.

3.7 SPF, Novamedia och SLG har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Prenumerantens personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dessa personuppgifter är begränsat. Endast personer som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till personuppgifterna. SPF, Novamedia och SLG kan komma att dela Prenumerantens personuppgifter med bolag inom samma koncern samt till underleverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för deras räkning (såsom postleverantörer och systemleverantörer).

3.8 För de ändamål som anges i dessa villkor sparas Prenumerantens personuppgifter i 3 år.

Prenumerantens rättigheter

3.9 Prenumeranten har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som SPF och Novamedia behandlar om Prenumeranten. Prenumeranten har rätt att få felaktiga personuppgifter om sig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Prenumeranten har även rätt att invända mot viss behandling av sina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Det noteras att en begränsning eller radering av Prenumerantens personuppgifter kan innebära att SPF och/eller Novamedia inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtal med Prenumeranten. Prenumeranten har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

3.10 Om Prenumerant är missnöjd med hur SPF och/eller Novamedia behandlar Prenumerantens personuppgifter har denne rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

3.11 SPF och Novamedia är personuppgiftsansvariga för behandlingen av Prenumerantens personuppgifter. Om Prenumerant har några frågor kring hur Prenumerantens personuppgifter behandlas är han eller hon välkommen att kontakta Lotteriets kundservice eller dataskyddsombud hos SPF och Novamedia, enligt punkt 4.2 nedan.

4. Övrigt

4.1 SPF, Novamedia och SLG tar inget ansvar för att den information som ges om Varuvinsterna på Vinstsidan är fullständig. SPF, Novamedia och SLG tar inte heller något ansvar för att den information om Varuvinsterna som erhållits från externa parter är korrekt. SPF, Novamedia och SLG tar heller inte ansvar för att Vinstsidan är uppdaterad, tillgänglig, felfri eller fri från säkerhetsrelaterade problem eller brister, såsom virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod samt bär inget ansvar för att Prenumerant inte kan använda Vinstsidan såsom önskat eller avsett till följd av brister i, problem med eller sämre kvalitet i Prenumerants hårdvara, uppkoppling, tredje parts mjukvara eller annan teknik utanför SPF:s, Novamedias och SLGs kontroll.

4.2 För frågor om dessa Villkor eller Vinstsidan kan Lotteriet kontaktas på kundservice@postkodlotteriet.se och telefonnummer 0771-22 55 22.

För frågor rörande personuppgiftsbehandling kan man kontakta SPF och Novamedias dataskyddsombud via mail dpo@postkodlotteriet.se eller skicka brev till: Postkodlotteriet, Box 193, 101 23 Stockholm, märk kuvertet ”Personuppgifter”.