Köpvillkor - Vinstvalet

Svenska Postkodföreningen, org.nr. 802416-1146, (”SPF”) med adress Box 24 297, 104 51 Stockholm och telefonnummer 08-562 488 00, har lotteritillstånd för lotteriet Svenska PostkodLotteriet (”Lotteriet”). Lotteriet bedrivs, på SPF:s uppdrag, av Novamedia Sverige AB, org.nr. 556375-6328 (”Novamedia”).

Utöver kontanta vinster i Lotteriet och övriga varuvinster kan en prenumerant i Lotteriet (”Prenumerant”) vinna av SPF/Novamedia särskilt utvalda varuvinster (”Varuvinsterna”). Prenumerant kommer kunna ta del av information om Varuvinsterna samt ha möjlighet att göra val av ersättningsvinst, dvs. välja alternativ Varuvinst, genom hemsidan https://vinstvalet.postkodlotteriet.se/ (”Vinstsidan”).

Dessa allmänna villkor för Vinstsida (”Villkoren”) utgör ett komplement till och en integrerad del av de generellt gällande allmänna villkoren för Lotteriet (”Lotterivillkoren”). Med undantag för de villkor häri som reglerar Varuvinsterna och Vinstsidan gäller Lotterivillkoren på oförändrade villkor. Dessa Villkor utgör en integrerad del av Lotterivillkoren, vars övriga bestämmelser äger tillämpning även på dessa Villkor.

Dessa Villkor finns i sin helhet tillgängliga via Vinstsidan samt kan beställas från Lotteriets kundservice 0771-22 55 22. SPF och Novamedia förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra Villkoren genom att publicera ändringarna på Vinstsidan. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på Vinstsidan.

Lotterivillkoren i sin helhet finns tillgängliga på Lotteriets webbsida www.postkodlotteriet.se, under rubriken ”Allmänna villkor”, samt kan beställas från Lotteriets kundservice 0771-22 55 22.

1. Vinstsidan och Varuvinsterna

1.1 Vinstsidans drift och underhåll, samt all hantering av Varuvinsterna, sköts av Sweden Loyalty Group AB (”SLG”) på uppdrag av Novamedia. Prenumerant accepterar att såväl SPF och Novamedia samt SLG kan komma att ta kontakt med Prenumerant med anledning av Vinstsidan och/eller Varuvinsterna.

1.2 SPF/Novamedia meddelar Prenumerant om denna har vunnit en Varuvinst. Meddelande skickas till Prenumerant via e-post, sms eller vanlig post till den adress som Prenumerant anmält till Novamedia. I meddelandet framgår vilken Varuvinst som Prenumerant vunnit.

1.3 Alla Varuvinster har ett rekommenderat försäljningspris i butik om minst 165 kr inkl. moms (fr.o.m. 2018-01-01 är priset 170 kr inkl. moms).

1.4 Om Prenumerant önskar ändra den förvalda Varuvinst som Prenumerant vunnit enligt Vinstmeddelande från SPF/Novamedia (se punkt 1.2 ovan) till annan Varuvinst ska Prenumerant inom två (2) veckor från dagen Vinstmeddelandet skickades informera SPF/Novamedia om önskad ändring. Sådant meddelande till SPF/Novamedia sker genom att Prenumerant i Vinstsidan loggar in med hjälp av sitt vinstnummer och efter sådan inloggning väljer ersättningsvinst, dvs. annan Varuvinst. Prenumerant kan även ändra den förvalda Varuvinsten genom talsvar. Om sådant val av ersättningsvinst inte sker inom nämnda tvåveckorsperiod är redan förvald Varuvinst gällande och bindande för Prenumerant och Prenumerant har ingen ytterligare möjlighet att ändra Varuvinst (se dock punkt 1.5 nedan rörande reklamation).

1.5 SPF och Novamedia accepterar inte retur av Varuvinst annat än om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad. Prenumerant har alltid rätt att packa upp Varuvinsten för att kontrollera funktion och kvalitet. Inga garantier lämnas rörande Varuvinsterna om inte annat uttryckligen anges för viss Varuvinst på Vinstsidan. Om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad ska Prenumerant kontakta kundservice (se punkt 4.2 nedan) inom tio (10) dagar från mottagandet. Varuvinst som är felaktig, skadad eller felexpedierad ska returneras väl packad i sin originalförpackning tillsammans med en beskrivning av vad som gör Varuvinsten felaktig, skadad eller felexpedierad. Vid retur ska den retursedel som skickats med Varuvinsten användas. SPF står för returfrakt för felaktiga, skadade eller felexpedierade Varuvinster samt fraktkostnaden för den nya Varuvinsten, förutsatt att ovanstående villkor följts av Prenumerant och Prenumerant kontaktat kundservice och följt kundservice närmare instruktioner rörande returen. Retur berättigar enbart till ersättning av samma Varuvinst och inte till byte av annan Varuvinst.

1.6 SPF/Novamedia reserverar sig för att vissa Varuvinster på Vinstsidan kan komma att ta slut. SPF/Novamedia har inget ansvar för att tillse att samtliga Varuvinster alltid finns i lager. Prenumerant kan vid val av ersättningsvinst enbart välja de Varuvinster som finns i lager.

1.7 Varuvinst levereras till Prenumerant utan kostnad för Prenumerant. Varuvinster levereras enbart inom Sverige och sker genom extern leverantör. Förvald Varuvinst levereras till Prenumerantens brevinkast, om så är möjligt. Varuvinst kan i övrigt levereras till närmaste postkontor eller paketombud i förhållande till den adress Prenumerant angivit till SPF eller Novamedia i anledning av Lotteriet. Prenumeranten kan vid ändring av Varuvinst enligt 1.4 välja sätt för avisering. Leveranstiden för olika Varuvinster kan variera beroende på Varuvinstens fysiska storlek och andra egenskaper. Leveranstiden är också beroende av den externa leverantörens hantering, vilken SPF och Novamedia inte tar något ansvar för.

1.8 Om en vara skadas eller kommer bort under transporten är SPF ansvarig för detta gentemot Prenumerant. Om Prenumerant vid mottagande av paket från paketombud upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras till paketombudet. Om Prenumerant efter uppackning upptäcker att Varuvinst är skadad ska detta reklameras till kundservice (se punkt 4.2 nedan) inom tio (10) dagar från mottagandet.

1.9 Användningen av Vinstsidan är kostnadsfri. Eventuella nätverksavgifter från Prenumerantens nätverksoperatör kan dock uppkomma.

1.10 Varuvinsterna köps in från olika leverantörer och är av olika varumärken, varuslag och har olika typer av egenskaper. SPF, Novamedia och SLG tar inget ansvar för Varuvinsternas kvalitet, utseende, egenskaper eller lämplighet för Prenumerant utöver vad som följer av tvingande lag.

2. Rättigheter till Vinstsidan

2.1 SPF, Novamedia och/eller SLG äger alla rättigheter till Vinstsidan. Prenumerant erhåller enbart en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelsebar rätt att använda Vinstsidan för personligt, icke-kommersiellt bruk och enbart för att ta del av information om samt för val av Varuvinst. Prenumerant accepterar och bekräftar genom dessa Villkor nämnda begränsningar.

3. Behandling av personuppgifter m.m.

3.1 Prenumerant godkänner att SPF, genom Novamedia och/eller SLG, registrerar och behandlar de personuppgifter som Prenumerant lämnar i samband med val av Varuvinst. Prenumerant godkänner vidare att dessa uppgifter får användas och behandlas av SPF, via Novamedia och SLG och de bolag med vilka de samarbetar för administration av Vinstsidan, för att skicka Varuvinst till Prenumerant, för användaranpassad marknadsföring, och för att via e-post skicka erbjudanden och information till Prenumerant rörande SPF:s och Novamedias produkter, tjänster, tävlingar och erbjudanden.

3.2 SPF är ansvarig för behandlingen av Prenumerants personuppgifter och är skyldig att på Prenumerants begäran säkerställa att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med tillämplig lag snarast rättas, blockeras eller utplånas. Prenumerant har även rätt att, en gång per år och efter skriftlig begäran, få information om vilka personuppgifter som SPF, via Novamedia och/eller SLG, behandlar om Prenumerant och förutsättningarna för denna behandling. Om Prenumerant har frågor om SPF:s hantering av Prenumerants personuppgifter i samband med Vinstsidan eller vill begära att felaktiga uppgifter rättas, kan Prenumerant kontakta SPF på den e-postadress som framgår av punkt 4.2 nedan.

4. Övrigt

4.1 SPF, Novamedia och SLG tar inget ansvar för att den information som ges om Varuvinsterna på Vinstsidan är fullständig. SPF, Novamedia och SLG tar inte heller något ansvar för att den information om Varuvinsterna som erhållits från externa parter är korrekt. SPF, Novamedia och SLG tar heller inte ansvar för att Vinstsidan är uppdaterad, tillgänglig, felfri eller fri från säkerhetsrelaterade problem eller brister, såsom virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod samt bär inget ansvar för att Prenumerant inte kan använda Vinstsidan såsom önskat eller avsett till följd av brister i, problem med eller sämre kvalitet i Prenumerants hårdvara, uppkoppling, tredje parts mjukvara eller annan teknik utanför SPF:s, Novamedias och SLGs kontroll.

4.2 För frågor om dessa Villkor eller Vinstsidan kan Lotteriet kontaktas på kundservice@postkodlotteriet.se och telefonnummer 0771-22 55 22.