0 Vinstval 0 Vinstval
Har du vunnit? Ange din vinstkod nedan.
Du har att välja
Bra val! Du är nästan klar men behöver bekräfta ditt vinstval här.

Allmänna villkor vinstvalet i Svenska Postkodlotteriet gällande från 2020-01-01 och ersätter Allmänna villkor vinstvalet från 2017-01-01.

1. Definitioner

Allmänna villkor
Med Allmänna villkor menas Allmänna villkor för Svenska Postkodlotteriet.

Allmänna villkor vinstvalet
Med Allmänna villkor vinstvalet menas dessa allmänna villkor.

Lotteriet
Svenska Postkodlotteriet, dvs. det prenumerationslotteri för vilket SPF innehar spellicens.

Operatör
Avser Novamedia Sverige AB, org.nr 556375-6328, med samma adress som SPF. SPF innehar spellicens avseende Svenska Postkodlotteriet. Novamedia Sverige AB är det servicebolag som driver Lotteriet på uppdrag av SPF.

Prenumerant
Person som uppfyller villkoren för att vara Prenumerant enligt punkt 3.1 i de Allmänna villkoren.

SLG
Sweden Loyalty Group AB, org. nr 556901-4573.

SPF
Svenska Postkodföreningen, org. nr 802416-1146, Box 193, 101 23 Stockholm.

Varuvinsterna
Avser särskilt utvalda varuvinster som Prenumerant i Lotteriet kan vinna utöver kontanta vinster i Lotteriet och övriga varuvinster.

Vinstsidan
Hemsidan vinstvalet.postkodlotteriet.se genom vilken Prenumerant har möjlighet att göra val av ersättningsvinst, dvs. välja alternativ Varuvinst.

2. Allmänt

2.1 För deltagande i Lotteriet tillämpar SPF och Operatören Allmänna villkor. Dessa Allmänna villkor vinstvalet utgör ett komplement till och en integrerad del av de Allmänna villkoren. För det fall det finns motstridigheter dem emellan äger Allmänna villkor företräde framför Allmänna villkor vinstvalet.

2.2 De vid var tid tillämpade Allmänna villkoren vinstvalet finns tillgängliga på Lotteriets webbsida www.postkodlotteriet.se, samt kan beställas från Lotteriets kundservice. SPF och Operatören har en ensidig rätt att ändra de Allmänna villkoren vinstvalet. Eventuella ändringar träder i kraft omedelbart från det att ändrade villkor publicerats på Lotteriets webbsida.

3. Vinstsidan och Varuvinsterna

3.1 Vinstsidans drift och underhåll, samt all hantering av Varuvinsterna, sköts av SLG på uppdrag av SPF och Operatören. Prenumerant accepterar att Operatören och SLG kan komma att ta kontakt med Prenumerant med anledning av Vinstsidan och/eller Varuvinsterna.

3.2 Operatören meddelar Prenumerant om denna har vunnit en Varuvinst. Meddelande skickas till Prenumerant via e-post, sms eller vanlig post till den adress som Prenumerant anmält. I meddelandet framgår vilken Varuvinst som Prenumerant vunnit.

3.3 Alla Varuvinster har ett rekommenderat försäljningspris i butik motsvarande minst 170 kr inkl. moms vilket motsvarar priset på en Postkodlott som godkänts av Spelinspektionen.

3.4 Om Prenumerant önskar ändra den förvalda Varuvinst som Prenumerant vunnit enligt Vinstmeddelande från Operatör till annan Varuvinst ska Prenumerant inom två (2) veckor från dagen Vinstmeddelandet skickades informera Operatören om önskad ändring. Sådant meddelande till Operatören sker genom att Prenumerant i Vinstsidan loggar in med hjälp av sitt vinstnummer och efter sådan inloggning väljer ersättningsvinst, dvs. annan Varuvinst. Om sådant val av ersättningsvinst inte sker inom nämnda tvåveckorsperiod är redan förvald Varuvinst gällande och bindande för Prenumerant och Prenumerant har ingen ytterligare möjlighet att ändra Varuvinst (se dock punkt 3.5 nedan rörande reklamation).

3.5 SPF och Operatören accepterar inte retur av Varuvinst annat än om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad. Prenumerant har alltid rätt att packa upp Varuvinsten för att kontrollera funktion och kvalitet. Inga garantier lämnas rörande Varuvinsterna om inte annat uttryckligen anges för viss Varuvinst på Vinstsidan. Om Varuvinst är felaktig, skadad eller felexpedierad ska Prenumerant kontakta kundservice (se punkt 6.2 nedan) inom två (2) månader från mottagandet. Varuvinst som är felaktig, skadad eller felexpedierad ska returneras väl packad i sin originalförpackning tillsammans med en beskrivning av vad som gör Varuvinsten felaktig, skadad eller felexpedierad. Vid retur ska den retursedel som skickats med Varuvinsten användas. SPF står för returfrakt för felaktiga, skadade eller felexpedierade Varuvinster samt fraktkostnaden för den nya Varuvinsten, förutsatt att ovanstående villkor följts av Prenumerant och Prenumerant kontaktat kundservice och följt kundservice närmare instruktioner rörande returen. Retur berättigar enbart till ersättning av samma Varuvinst och inte till byte av annan Varuvinst.

3.6 SPF/Operatören reserverar sig för att vissa Varuvinster på Vinstsidan kan komma att ta slut. SPF/Operatören har inget ansvar för att tillse att samtliga Varuvinster alltid finns i lager. Prenumerant kan vid val av ersättningsvinst enbart välja de Varuvinster som finns i lager.

3.7 Varuvinst levereras till Prenumerant utan kostnad för Prenumerant. Varuvinster levereras enbart inom Sverige och sker genom extern leverantör. Förvald Varuvinst levereras till Prenumerantens brevinkast, om så är möjligt. Varuvinst kan i övrigt levereras till närmaste postkontor eller paketombud i förhållande till den adress Prenumerant angivit till SPF eller Operatören. Prenumeranten kan vid ändring av Varuvinst enligt 3.4 välja sätt för avisering. Leveranstiden för olika Varuvinster kan variera beroende på Varuvinstens fysiska storlek och andra egenskaper. Leveranstiden är också beroende av den externa leverantörens hantering, vilken SPF och Operatören inte tar något ansvar för.

3.8 Om en vara skadas eller kommer bort under transporten är SPF och Operatören ansvarig för detta gentemot Prenumerant. Om Prenumerant vid mottagande av paket från paketombud upptäcker att försändelsen är synligt transportskadad ska detta reklameras till paketombudet. Om Prenumerant efter uppackning upptäcker att Varuvinst är skadad ska detta reklameras till kundservice (se punkt 6.2 nedan) inom två (2) månader från mottagandet.

3.9 Användningen av Vinstsidan är kostnadsfri. Eventuella nätverksavgifter från Prenumerantens nätverksoperatör kan dock uppkomma.

3.10 Varuvinsterna köps in från olika leverantörer och är av olika varumärken, varuslag och har olika typer av egenskaper. SPF, Operatören och SLG tar inget ansvar för Varuvinsternas kvalitet, utseende, egenskaper eller lämplighet för Prenumerant utöver vad som följer av tvingande lag.

4. Rättigheter till Vinstsidan

4.1 SPF, Operatören och/eller SLG äger alla rättigheter till Vinstsidan. Prenumerant erhåller enbart en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelsebar rätt att använda Vinstsidan för personligt, icke-kommersiellt bruk och enbart för att ta del av information om samt för val av Varuvinst. Prenumerant accepterar och bekräftar genom dessa Allmänna villkor vinstvalet nämnda begränsningar.

5. Behandling av personuppgifter m.m.

5.1 Det är SPF som innehar spellicens för att bedriva Lotteriet och det är Operatören som driver Lotteriet på uppdrag av SPF. SPF är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Prenumerants personuppgifter och Operatören är personuppgiftsbiträde och behandlar därmed personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning, SLG är i sin tur personuppgiftsbiträde (underbiträde) till Operatören. Det innebär att SPF är ansvarig för att Prenumerantens personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning samt att Prenumeranten har möjlighet att utöva sina rättigheter mot SPF.

5.2 SPF, Operatören och SLG registrerar och behandlar följande personuppgifter som Prenumerant lämnar i samband med köp av lott i Lotteriet och i samband med val av Varuvinst: namn, födelsedatum, adress, e-postadress, mobilnummer och kundnummer. Mer utförlig information om behandlingen av Prenumeranters personuppgifter hittar du på www.postkodlotteriet.se. Om Prenumerant har några frågor kring hur dennes personuppgifter behandlas är denne välkommen att kontakta Lotteriets kundservice eller dataskyddsombudet på: DPO@postkodlotteriet.se.

5.3 Ändamålen med behandlingen av Prenumerantens personuppgifter är att SPF (genom Operatören och SLG) ska kunna (i) skicka Varuvinst och tillhörande information om Varuvinsten till Prenumerant, (ii) administrera Vinstsidan, och (iii) tillhandahålla kundservice, bl.a. support vid reklamationer etc. Utskick av varuvinster med tillhörande information om varuvinsten samt administrering av Vinstsidan görs för att uppfylla SPF:s rättsliga skyldighet enligt spellagen. Tillhandahållandet av kundservice görs med stöd av en s.k. intresseavvägning. Det betyder att SPF har gjort en bedömning att det finns ett, vad lagen kallar för, ”berättigat intresse” av att hantera Prenumerantens förfrågningar samt kontakta Prenumeranten m.m. SPF har vägt sitt berättigade intresse mot den eventuella integritetskränkning behandlingen av Prenumerantens personuppgifter skulle kunna innebära. SPF gör bedömningen att risken för integritetskränkning är begränsad eftersom de personuppgifter som hanteras inte kan anses vara av särskilt integritetskänslig karaktär och är begränsade till vad som behövs för att uppnå syftet med personuppgiftshanteringen. SPF gör därför bedömningen att SPF har rätt att hantera Prenumerantens personuppgifter efter denna intresseavvägning.

5.4 Om Prenumerant väljer att ändra den förvalda Varuvinsten genom att ringa kundservice behöver även Prenumerantens kundnummer eller personnummer behandlas. Prenumeranten får därför möjlighet att lämna sitt samtycke till behandling av Prenumerantens kundnummer och personnummer för detta ändamål. Endast SPF och Operatören kommer, i förekommande fall, behandla Prenumerantens kundnummer eller personnummer. Det är en nödvändighet att Prenumerant samtycker till behandling av Prenumerantens kundnummer och personnummer för att kundservice ska kunna hjälpa Prenumeranten. Prenumeranten kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke till behandling av dennes personnummer, vilket dock kan innebära att SPF, Operatören och/eller SLG inte har möjlighet att fullfölja vissa åtaganden enligt avtal med Prenumeranten.

5.5 Personuppgifterna samlas in direkt från Prenumeranten i samband med köp av lott i Lotteriet och via val av Varuvinst på Vinstsidan. Vidare inhämtas Prenumerantens folkbokföringsadress från Statens personadressregister. Att Prenumerants namn, födelsedatum, adress, e-postadress, mobilnummer och kundnummer och, i förekommande fall, personnummer behandlas enligt ovan är nödvändigt för att SPF (genom Operatören och SLG) ska kunna leverera Varuvinst till Prenumerant, ändra den förvalda Varuvinsten eller, i förekommande fall, tillhandahålla Prenumeranten kundservice m.m. Om personuppgifterna, som samlats in från Prenumerant, inte lämnas kan det innebära att SPF (genom Operatören och SLG) inte har möjlighet att fullfölja samtliga sina åtaganden gentemot Prenumeranten.

5.6 Prenumerantens personuppgifter lämnas ut av SPF till Operatören, i egenskap av personuppgiftsbiträde, samt till SLG, i egenskap av personuppgiftsbiträde (underbiträde). Operatören och SGL kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna villkor vinstvalet. SPF, Operatören och SLG har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Prenumerantens personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dessa personuppgifter är begränsat. Endast personer som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till personuppgifterna. SPF, Operatören och SLG kan komma att dela Prenumerantens personuppgifter med bolag inom samma koncern samt till underleverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för deras räkning (såsom postleverantörer och systemleverantörer). Som huvudregel skickas inte prenumerantens personuppgifter till andra länder. Om personuppgifterna skulle behöva skickas till samarbetspartners i länder utanför EU/EES, så som USA, säkerställs att mottagaren av personuppgifter garanterar lämpliga och passande säkerhetsåtgärder som säkerställer att prenumerantens rättigheter tillvaratas. Överföringen kommer alltid ske med en legal grund och i förhållande till länder/mottagare som inte har en adekvat skyddsnivå användes s.k. standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska Kommissionen för att se till att prenumerantens personuppgifter har ett tillräckligt skydd. Om prenumeranten vill veta mer om dessa standardavtalsklausuler kan denne läsa mer här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries

5.7 För de ändamål som anges i dessa Allmänna villkor vinstvalet sparas Prenumerantens personuppgifter i 3 år.

Prenumerantens rättigheter

5.8 Prenumeranten har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som SPF (genom Operatören och SGL) behandlar om Prenumeranten. Prenumeranten har rätt att få felaktiga personuppgifter om sig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Prenumeranten har även rätt att invända mot viss behandling av sina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Det noteras att en begränsning eller radering av Prenumerantens personuppgifter kan innebära att SPF och Operatören inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden enligt avtal med Prenumeranten. Prenumeranten har även rätt att begära ut sina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

5.9 Om Prenumerant är missnöjd med behandlingen av sina personuppgifter har denne rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandlingen.

6. Övrigt

6.1 SPF, Operatören och SLG tar inget ansvar för att den information som ges om Varuvinsterna på Vinstsidan är fullständig. SPF, Operatören och SLG tar inte heller något ansvar för att den information om Varuvinsterna som erhållits från externa parter är korrekt. SPF, Operatören och SLG tar heller inte ansvar för att Vinstsidan är uppdaterad, tillgänglig, felfri eller fri från säkerhetsrelaterade problem eller brister, såsom virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod samt bär inget ansvar för att Prenumerant inte kan använda Vinstsidan såsom önskat eller avsett till följd av brister i, problem med eller sämre kvalitet i Prenumerants hårdvara, uppkoppling, tredje parts mjukvara eller annan teknik utanför SPF:s, Operatörens och SLGs kontroll.

6.2 För frågor om dessa Villkor eller Vinstsidan kan Lotteriet kontaktas på kundservice@postkodlotteriet.se och telefonnummer 0771-22 55 22.

Vinstkorg

Bekräfta vinstval
Bra val!

Du är nästan klar och skickas nu
vidare till bekräftelse av ditt vinstval.

Vinstval saknas!

Din vinstkorg är tom och skickas
nu tillbaka till vinstlistan.

Vinstval saknas!

Du har fler val att göra och skickas
nu tillbaka till vinstlistan.

Ett ögonblick!

Du loggas nu ut...