Köpvillkor - Vinstvalet

1. Allmänt

1.1 Svenska PostkodFöreningen, org. nr 802416-1146, (”SPF”) Box 193, 101 23 Stockholm, innehar lotteritillstånd avseende Svenska PostkodLotteriet (”Lotteriet”) och tillämpar dessa allmänna villkor med eventuella ändringar enligt avsnitt 1.4 (”Allmänna Villkor”) för deltagande i Lotteriet.

1.2 De vid var tid tillämpade Allmänna Villkoren finns tillgängliga på Lotteriets webbsida www.postkodlotteriet.se, under rubriken ”Allmänna villkor”, samt kan beställas från Lotteriets kundservice 0771-22 55 22.

1.3 Genom att registrera sig att delta i Lotteriet och/eller betala den Insats (se avsnitt 6) som avser närmast efterföljande Spelomgång (se avsnitt 7) bekräftar Prenumerant (se avsnitt 4) att denne har tagit del av de Allmänna Villkoren och att denne accepterar dessa.

1.4 SPF har ensidigt rätt att ändra de Allmänna Villkoren. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast under närmast efterföljande Spelomgång från det att ändrade villkor hållits tillgängliga i enlighet med avsnitt 1.2 samt information härom har skickats ut till Prenumerant, via post, sms-meddelande eller till SPF angiven e-postadress.

2. Villkor för att bli Prenumerant

2.1 Fysisk person som (i) är folkbokförd i Sverige, (ii) är fyllda 18 år, (iii) inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och (iv) inte är försatt i konkurs, kan delta i Lotteriet såvida denne betalar Insats (se avsnitt 6). Prenumerant åtar sig att se till att dessa villkor är uppfyllda.

3. Behandling av personuppgifter, publicitet m.m.

3.1 SPF behandlar personuppgifter (bl.a. namn, personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, bankkontonummer) om Prenumeranter och sådan annan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet som Prenumeranten eller sådan fysisk person själv eller någon annan, ex. SPAR, har tillhandahållit. Ändamålet med SPF:s behandling av personuppgifterna är att (i) SPF skall kunna fullgöra sina åtaganden i Lotteriet, (ii) publicera uppgifter om vinnare, (iii) utföra marknads- och kundanalyser,(iv) utföra statistiska beräkningar och kundanpassade tjänster och kundförmåner tillhandahållna av samarbetspartners samt (v) behandling för marknadsföringsändamål, bl.a. för att kunna lämna Prenumeranter erbjudanden beträffande egna eller samarbetspartners produkter och tjänster.

3.2 Dessa uppgifter äger överlåtas eller upplåtas från SPF till Novamedia Sverige AB eller annan tredje man för nyssnämnda ändamål. Dessutom kommer reportage om vinnare av större vinster i Lotteriet att publiceras i TV och annan massmedia, varvid vinnarens namn och bild blir offentlig. På samma sätt kan vinnarens namn och bild användas för marknadsföring av Lotteriet.

3.3 Genom att acceptera Allmänna Villkor samtycker Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet till, utan krav på ersättning, eventuellt deltagande i TV och annan massmedia, samt direkt marknadsföring (inklusive automatisk sådan) av SPF:s eller samarbetspartners produkter och tjänster via fast telefon, mobiltelefon eller annat medium såsom e-post, sms, MMS eller annan nu eller i framtiden existerande kommunikationsmetod. Om Prenumerant av särskilda skäl motsätter sig eventuellt deltagande i TV och annan massmedia, såsom ett inslag vid offentliggörande av vinnare, kommer SPF att respektera det.

3.4 Genom att acceptera Allmänna Villkor samtycker Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet till SPF:s behandling av personuppgifter som har beskrivs i Allmänna Villkor punkterna 3.1-3.3.

3.5 Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet har rätt att få upplysning om vilka personuppgifter som behandlas om denne, men kostnadsfritt endast en gång per kalenderår. Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet har också rätt att få uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga, rättade, blockade eller raderade genom att kontakta Lotteriets kundservice. Prenumerant ansvarar alltid för att uppgifter som rör Prenumeranten är uppdaterade hos SPF. SPF är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas enligt vad som anges ovan i avsnitt 1.2.

4. Anmälan om intresse för prenumeration

4.1 Person som vill delta i Lotteriet kan anmäla sitt intresse via svarstalong, per telefon eller på www.postkodlotteriet.se. Därvid erhålls; (i) ett tilldelat Lottnummer (se avsnitt 5); (ii) de Allmänna Villkoren; samt (iii) en faktura avseende Insatsen för den närmast efterföljande Spelomgången.

4.2 Genom betalning av Insatsen, inom den tid som anges i avsnitt 6.1, är person berättigad att delta som prenumerant i Lotteriet (”Prenumerant”) under den närmast efterföljande Spelomgången med sitt tilldelade Lottnummer. Om särskild anledning föreligger äger dock SPF rätt att ensidigt vägra låta person delta i Lotteriet.

4.3 Om person gör intresseanmälan på en svarstalong med reserverat Lottnummer och där ordinarie svarstid gått ut har SPF rätt att tilldela Prenumerant ett annat Lottnummer.

5. Lottnummer

5.1 Varje Prenumerant tilldelas individuella lottnummer (”Lottnummer”). Det är det Lottnummer som vid var tid är registrerat på Prenumerant och för vilket Insats betalats som deltar i respektive Spelomgångs dragning/-ar.

5.2 Lottnumret baseras normalt på den gatuadress med tillhörande postnummer på vilken Prenumerant är folkbokförd (”Adress”). Vid överteckning på aktuell kombination av gatuadress och postnummer (“Postkod”) har SPF rätt att tilldela Prenumerant annat Lottnummer baserat på annan Postkod. Lottnumrets närmare struktur och uppbyggnad beskrivs i vid var tid gällande vinstplan för Lotteriet (”Vinstplanen”) och på www.postkodlotteriet.se.

5.3 SPF äger rätt att, vid behov av omstrukturering på nationell, regional eller lokal nivå, göra sådana ändringar av befintliga Postkoder att Prenumerant tilldelas ett nytt Lottnummer vilket skall ersätta det tidigare Lottnumret. Sådan förändring av Prenumerants lottnummer börjar gälla vid den Spelomgång som anges i den information som tillsänds Prenumerant.

5.4 Prenumerant som flyttar från den adress till vilken Lottnumret är knutet tilldelas snarast möjligt ett nytt Lottnummer knutet till Prenumerantens nya Adress. Vid tilldelning av sådant nytt Lottnummer överförs tidigare intjänade andelar till det nya Lottnumret. SPF har ej skyldighet men en rättig het att regelbundet göra adressuppdateringar. Prenumerant skall därför vid flytt omgående anmäla sin nya adress till SPF. Om Prenumerant vid flytt, utöver det nya Lottnumret, önskar behålla sitt tidigare Lottnummer kan detta ske genom tecknande av ytterligare en lott, knuten till den tidigare adressen. Det skall därvid stå SPF fritt att besluta om sådant tecknande skall få ske. SPF skall meddela prenumerant från vilken Spelomgång den nya lotten med det tidigare Lottnumret, knutet till den tidigare adressen, skall börja gälla.

5.5 Om Prenumerant vid flytt har Lottnummer knutet till annan adress än Adressen, dvs. Lottnummer knutna till tidigare adresser, eller annan adress såsom t.ex. fritidshusadress, tilldelas inte nya Lottnummer för dessa Lotter enligt 5.4.

5.6 I de fall gatuadressens postnummer ändras av Posten kommer SPF att snarast möjligt tilldela Prenumeranten ett nytt Lottnummer baserat på Prenumerantens registrerade fakturaadress/ bostadsadress. Även i de fall då SPF gör adressuppdateringar (med hjälp av SPAR eller annat adressregister) har SPF rätt att tilldela Prenumerant nytt Lottnummer om den adress som då framkommer är en annan adress än den som Prenumeranten uppgivit till SPF. Sådan förändring av Prenumerants lottnummer börjar gälla vid den Spelomgång som anges i den information som tillsänds Prenumerant i samband med meddelande om nytt lottnummer. Denna bestämmelse innebär dock ingen skyldighet för SPF att regelbundet göra adressuppdateringar. Prenumerant är ensamt ansvarig för att adressändring anmäls till SPF- dock först efter genomförd flytt.

6. Insatser

6.1 En insats är etthundrasextiofem (165) kronor betalas i förskott och avser deltagande i en (1) Spelomgång (se definition i 7.2) med ett Lottnummer (”Insats). Prenumerant har rätt att delta med fler än ett Lottnummer (dock max 20 lotter) i syfte att öka sin vinstchans och/eller sin andel i eventuell vinst. Prenumerant deltar med de Lottnummer som betald Insats avser. Insatsen för att delta i närmast efterföljande Spelomgång skall vara SPF tillhanda senast på förfallodagen för respektive Spelomgång, vilken anges på www.postkodlotteriet.se, flik ”Lotteriet”, underflik ”Så fungerar Lotteriet”, eller annat sådant datum som anges på separat faktura. Är Prenumerants Insats – av vilken anledning som helst – inte SPF tillhanda senast på förfallodagen för nästkommande Spelomgång deltar inte Prenumerant i den Spelomgången. Kommer Insatsen för sent avräknas istället Insatsen vid kommande fakturering, vilket Prenumerant informeras om per brev, e-post eller sms. För deltagande i Lotteriet krävs att Prenumerant betalar Insatsen enligt detta avsnitt 6.1.

6.2 Vid autogirobetalning eller vid annat automatiskt betalningssätt kan Insatsen dras från anmält bankkonto eller motsvarande tidigast första bankdagen i den kalendermånad förfallodagen enligt punkt 6.1 ovan infaller. Om behållningen på anmält bankkonto eller motsvarande inte räcker för betalning av Insatsen och/eller Insatserna kan SPF göra ytter ligare uttagsförsök från bankkontot eller motsvarande tills behållningen räcker för betalning – dock ej senare än sista bankdagen i den kalendermånad förfallodagen enligt punkt 6.1 ovan infaller.

6.3 För betalning via autogiro gäller, utöver vad som angivits i dessa Allmänna Villkor, de villkor som gäller för medgivande av autogirobetalning.

6.4 Om betalning inte görs via autogiro eller via annat automatiskt betalningssätt kan Prenumerant erhålla en faktura avseende Insatsens erläggande för nästkommande Spelomgång. Det belopp som Prenumerant skall betala anges på fakturan eller motsvarande. Fakturan förfaller till betalning i enlighet med vad som föreskrivs däri. För fakturering uttas en administrativ avgift om 10 kr per faktura.

7. Lotteriet

7.1 Dragningar av Lottnummer sker i enlighet med Vinstplanen, vilken finns tillgänglig på www.postkodlotteriet.se, under flik ”Lotteriet”, underflik ”Vinstplan” samt kan beställas från kundservice.

7.2 En ”Spelomgång” avser samtliga dragningar i enlighet med gällande Vinstplan och under den särskilda tidsperiod som anges i betalningsvillkoren, vilka återfinns på www.postkodlotteriet.se, under fliken ”Lotteriet”, underflik ”Så fungerar Lotteriet”.

I Vinstplanen beskrivs förutsättningarna och de närmare villkoren för Grann Yra-dragningar, vilka skall äga rum, inom ramen för Spelomgång, minst två gånger per Lotteriets tillståndsperiod (”Tillståndsperiod”). I enlighet med de närmare förutsättningar som anges i Vinstplanen, har Prenumerant som deltar med visst Lottnummer i den Spelomgång där GrannYra-dragning görs även rätt att, för ökad andel av eventuell vinst, tillgodoräkna sig deltagande i tidigare Spelomgångar, med samma Lottnummer, som hållits under innevarande Tillståndsperiod.

8. Vinst

8.1 Den som enligt SPF:s prenumerationsregister är antecknad som innehavare av vinnande Lottnummer är berättigad att motta vinsten. Utbetalning av vinst görs av SPF inom 4 veckor från det att respektive vinst i en Spelomgång har offentliggjorts. Vid varuvinster sker vinstutdelning i enlighet med aktuell underleverantörs leveransvillkor.

8.2 SPF genomför vinstbevakning åt Prenumerant. Dessutom kommer SPF publicera vinnande Lottnummer på www.postkodlotteriet.se.

8.3 I det fall vinst utbetalas via avi skall dessa inlösas inom därpå angiven tid. Därefter åligger det respektive vinnare att själv kontakta SPF för att meddela hur vinsten skall utbetalas. Ej inlösta vinster hålls tillgängliga för lyftning till och med dagen för sista vinstbetalning. Vinst måste alltid in lösas inom två månader från Tillståndsperiodens utgång. Ej avropade vinster tillfaller därefter Lotteriet. (Se vidare information på www.postkodlotteriet.se, under rubriken ”Lotteritillstånd”).

9. Upphörande av deltagande

9.1 Prenumerant äger när som helst rätt att, skriftligen eller muntligen, meddela SPF att denne önskar utträda ur Lotteriet. SPF rekommenderar att uppsägning sker skriftligen till Lotteriets kundservice, kundservice@postkodlotteriet.se. En uppsägning ska innehålla namn, personnummer samt kund- och/eller lottnummer. Prenumerant äger också rätt att upphöra att betala Insatser, varvid denne inte längre är berättigad att delta i Lotteriet. Återbetalning av betalade Insatser görs inte (med undantag för vad som anges i punkt 9.3). SPF kan komma att kontakta Prenumerant för att säkerställa korrekt utträde ur Lotteriet.

9.2 Om Prenumerant under mer än 12 månader i sträck underlåtit att betala in Insats har Prenumerant inte längre rätt till sitt Lottnummer. Den Prenumerant som inte har deltagit i Lotteriet under de två senaste Spelomgångarna under en Tillståndsperiod kan förlora rätten till sitt Lottnummer när Tillståndsperioden förnyas. Om Prenumerant efter den tidpunkt som anges i detta avsnitt 9.2 åter igen önskar delta i Lotteriet måste ny intresseanmälan göras enligt vad som anges i avsnitt 4.1.

9.3 I det fall att Prenumerant avlidit äger Lotteriet rätt att, så snart Lotteriet underrättats därom, avsluta prenumerationen varvid ännu inte utnyttjade Insatser kommer att återbetalas. Prenumerationen skall anses avslutad då skriftlig underrättelse mottagits av Prenumerantens närstående eller Prenumerantens dödsbo, vilket senast skall ansetts ha skett fem (5) arbetsdagar från det datum underrättelsen skickats.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 SPF ansvarar endast för fel beträffande Lotteriet orsakade av grov vårdslöshet från SPF:s sida. SPF:s ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar Prenumerants Insats för den Spelomgång där fel uppstått. Utöver vad som angivits i dessa Allmänna Villkor ansvarar inte SPF för någon skada som Prenumerant kan komma att drabbas av.

11. Force majeure

11.1 SPF är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Allmänna Villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför SPF:s kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen ifråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda omständigheter).

12. Klagomål m.m.

12.1 Klagomål eller anspråk i anledning av felaktig eller utebliven vinstutdelning eller annat liknande förhållande skall, för att kunna göras gällande, vara SPF tillhanda inom 12 månader från det att Spelomgång, varpå klagomål eller anspråk är riktat slutfördes. Om sådant klagomål eller anspråk framställts efter nämnda tidpunkt tillfaller eventuella tvistiga medel SPF.

13. Underleverantörer

13.1 SPF äger anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden gentemot Prenumerant beträffande Lotteriet. SPF svarar ej för eventuella brister i eller förseningar vid extern hantering, såsom vid post-, bank- eller Plusgirohantering.

14. Kommunikation

14.1 Kommunikation avseende deltagande i Lotteriet kan skickas till Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet, via post, sms-meddelande eller till SPF angiven e-postadress.

15. Tvist

15.1 Uppkommer en tvist mellan SPF och en Prenumerant eller sådan fysisk person som har registrerat sig att delta i Lotteriet, ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en överenskommelse. Kan tvisten inte lösas genom en överenskommelse, ska tvisten avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (”ARN”), www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm. ARN:s beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten ska lösas. För tvister vid gränsöverskridande e-handel se EU-kommissionens ODR-plattform, http://ec.europa.eu/odr.